Aktien

Nexar Group har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktien avses att listas på Nasdaq First North.

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Handel i aktien

Nexar Group avser att ansöka om listning av aktien på First North vid Nasdaq Stockholm så snart som möjligt. Preliminär första listningsdag, förutsatt att listning beviljas, är under februari 2017. Även teckningsoptionen TO1 avses att listas snarast möjligt under dess löptid.

Handelsinformation

Avsett kortnamn för aktien: NEXA
ISIN-kod för aktien: SE0009346109

NASDAQ First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Teckningsoptioner

TO1

Nexar Group avser att ansöka om listning av teckningsoptionen TO1 på First North vid Nasdaq Stockholm i samband med man ansöker om listning av aktien.

Antalet optionsrätter uppgår till högst 3 809 524 stycken av slaget TO1.

Två (2) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) medför rätt att under tiden från och med den 1 februari 2018 t o m den 28 februari 2018 teckna en (1) stamaktie till priset 7,50 SEK per aktie.

Villkor för TO1   

Handelsinformation

ISIN-kod för teckningsoptionen TO1: SE0009357171

Teckningsoptionsprogram

Förutom teckningsoption TO1 har besluts fattats om att implementera ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare eller personal.

Bolagsstämman den 2 november 2016 beslutade att emittera 545 000 teckningsoptioner medförande rätt att teckna högst 545 000 aktier i Nexar Group AB, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 81 750 SEK.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser, förutsatt ett godkännande av ansökan om upptagande till handel på First North.

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.