0

Nyheter

RAPPORT MED ANLEDNING AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

Beslutades om att genomföra en kvittningsemission riktad till styrelseledamoten Sverker Littorin, där styrelsearvode till och lån från honom till bolaget omvandlas till aktier. Kvittningsemissionen utgörs av högst 84 285 aktier i bolaget och teckningskursen är 0,70 kronor per aktie, i paritet med rådande marknadskurs. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 16 857 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutades därutöver att emittera högst 2 490 000 teckningsoptioner, där rätt till teckning av dessa teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktören Joachim Kamph. Beslutades om följande villkor för dessa teckningsoptioner;

 • Emissionskurs ska vara 0,13 kronor per teckningsoption
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 1 januari 2023 till och med 30 december 2024.
 • Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,67 kronor per aktie.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning inom 14 dagar från bolagsstämman.

Joachim Kamph har under ovannämnda 14 dagar tecknat 2 307 692 teckningsoptioner och för detta erlagt 300 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med högst 461 538 kronor.

För ytterligare information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB telefon +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se
Anders Petersen, CFO Nexar Group AB telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar med huvudkontor i Sverige, är ett företag som utvecklar Tv-format, främst inom fotboll men också andra sportgrenar. Bolaget arbetar även med spelarmanagement för unga talangfulla fotbollsspelare främst från Afrika. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat bl.a. reality programmet Football Dreamz. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

2023-06-07
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022.

2023-06-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

2023-05-26
Regulatorisk

JANUARI - MARS 2023

 • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 103 (300) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -322 (-745) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 423 KSEK i jämförelse med samma period 2022
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,11) SEK
2023-02-21
Regulatorisk

OKTOBER-DECEMBER 2022

 • Koncernens omsättning uppgick under perioden till 66 (6) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -457 (-921) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 464 KSEK i jämförelse med samma period 2021
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,06) SEK

JANUARI - DECEMBER 2022

 • Koncernens omsättning uppgick till 366 (2 964) KSEK
 • Koncernens nettoresultat uppgick till -3 596 (-3 539) KSEK, vilket motsvarar en försämring med 57 KSEK i jämförelse med 2021
 • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den nu avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
 • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,25) SEK
 • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,10) SEK
2023-01-11
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-24
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2022-08-30
Regulatorisk

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.