0

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR NEXAR GROUP AB (PUBL) Org.nr 556899-2589

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Nexar Group AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva TV- och videoproduktion, agentverksamhet, scoutingprogram, matchevenemang, sportmanagement och bokning samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 stycken och högst 72 000 000 stycken.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§7 Revisor
För granskning av aktiebolaget årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning utses en revisor.

§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller tvåjusteringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisor,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.