0

Nyheter

NEXAR TILLFÖRS 3,0 MSEK GENOM EMISSION

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har genomfört en riktad emission av konvertibler till en grupp på förhand vidtalade investerare. Emissionen genomfördes med stöd av det bemyndigande som extra årsstämman gav 29 mars 2022 och totalt emitteras 42 857 143 aktier.

Den extra bolagsstämman 29 mars beslutade att varje tecknare i ovan emission tilldelas en teckningsoption per tecknad aktie med en lösenkurs om 0,07 SEK och en löptid på ett (1) år från beslutsdatum. Dessa investerare har valt att lösa in samtliga konvertibler vilket tillför bolaget 3,0MSEK.

Dessa konvertibler emitteras och ökar antalet aktier i bolaget med 42 857 143. Det totala antalet aktier i bolaget efter att dessa konvertibler emitterats uppgår då till 227 572 093 aktier.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022 kl. 15:30.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-Tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2023-01-11
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.

2022-11-24
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2022-08-30
Regulatorisk

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.

2022-08-30
Regulatorisk

JANUARI - JUNI 2021

2022-08-12
Regulatorisk

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.

2022-05-25
Regulatorisk

JANUARI - MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
2022-05-23
Regulatorisk
2022-04-29
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.