Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma 27 mars 2018

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll extra bolagsstämma den 27 mars 2018.

 Stämman fattade bland annat följande beslut:

  • Stämman beslutade om emission av högst 25 396 448 aktier och 25 396 448 teckningsoptioner (units) på följande villkor:

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna sju (7) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är fyrtio (40) öre per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 3 april 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 5 april - 26 april 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om fyrtioåtta (48) öre per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 nov-15 dec 2018.

  • Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 10 000 000 aktier och 10 000 000 teckningsoptioner (units) till en emissionskurs om 0,40 kr per unit. Skälet till förslaget är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen, om detta bedöms eftersträvansvärt och att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i företrädesemissionen. Emission ska kunna ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får förenas med villkor om att tecknade aktie kan betalas genom kvittning.
  • Stämman beslutade om emission av högst 3 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 30 april 2018.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2020 Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,55 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 480 000 kronor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

Överlåtelse av teckningsoptioner enligt detta program får inte ske med ett högre antal än vad som svarar till en utspädning om högst 7,5 %.

  • Stämman beslutade att bolagsordningen §4 får följande lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."
  • Stämman beslutade att bolagsordningen §5 får följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken."
  • Stämman beslutade att bolagsordningen §11 får följande lydelse: "Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

 

2018-03-27

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl 15:45.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

2019-03-15
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - kommer under mars månad, med start idag genomföra en företrädesemission om 9,2 MSEK. Teckningstiden är mellan 15 mars till och med 29 mars 2019. Fullständigt Memorandum samt Teaser finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2019-03-06
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll extra bolagsstämma den 6 mars 2019.

2019-02-22

Nexar Music Ltd's artist Dila släpper idag låten "Go Do You", i samarbete med den australiske producenten/låtskrivaren Szabo. Låten finns från och med idag på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.

2019-02-20
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed bokslutskommuniké avseende helåret 2018. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2019-02-20
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - kommer i mars 2019 genomföra en företrädesemission. Emissionen är nu till 100% garanterad via teckningsåtaganden från större ägare, bolagets ledning samt via garanter.

2019-02-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2019, kl. 14.00, konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

2019-01-16
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har ingått ett avtal om ägarspridning med bolagets största ägare, Dividend Sweden AB, som genomför en utdelning av ca 5 miljoner aktier i Nexar Group till sina aktieägare. Avtalet innebär därmed att Nexar tillförs minst 3 000 nya aktieägare.

2019-01-10

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt dotterbolag Nexar Music Ltd signat en ny brittisk artist. Sweeney LDN, som är hans artistnamn, har kommit fram via vårt musiknätverk i London, som haft ögonen på honom under en tid, och har nu glädjande valt att jobba med Nexar Music Ltd.

2019-01-10
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, fått en order från mediehuset A punt avseende produktion av ett nytt egenutvecklat radioformat. Detta är det andra radioformatet på kort tid som Nexar får i uppdrag att producera för det nystartade mediehuset i Valencia.

2018-11-30
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, fått ett ramavtal avseende produktion av det framgångsrika egenutvecklade radioformatet "Sessio Golfa". Uppdraget är uppdelad i rater, den första perioden startar i januari 2019 och pågår under fyra månader.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.