0

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 13 juni 2023, och dels senast den 15 juni 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till Nexar Group AB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller per e-post till ekonomi@nexargroup.se.  Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Ombud
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 13 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om kvittningsemission
  8. Beslut om kvittningsemission
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 - Beslut om kvittningsemission
I syfte att omvandla lån till aktier föreslår aktieägaren Thomas Flinck att stämman fattar beslut om en kvittningsemission av högst [4 546 429] aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma styrelseledamöterna Georg Hochwimmer [2 552 381 st], Mats Jakobsson [191 429 st] och Anders Petersen [1 244 286 st] samt Stefan Starck [558 333 st]. Teckningskursen är 0,70 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 14 dagar från stämman. Teckningskursen är fastställd med premie i förhållande till noterad betalkurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Styrelsen bedömer att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst [909 285,80] kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Punkt 8 - Beslut om kvittningsemission
I syfte att omvandla lån till aktier föreslår aktieägaren Thomas Flinck att stämman fattar beslut om en kvittningsemission av högst [2 033 332] aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma styrelseledamoten Anders Petersen [1 525 000] och Stefan Starck [508 332 st]. Teckningskursen är 0,40 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 14 dagar från stämman. Teckningskursen ansluter till noterad betalkurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Styrelsen bedömer att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst [406 666,40] kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos Bolaget och kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Bolaget har 24 984 351 aktier och röter

Nexar Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se 

Anders Petersen, CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se 

Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital - tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.