0

Nyheter

Kallelse till årsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 29 april 2022.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 21 april 2022, och dels senast den 28 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 21 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 25 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Nexar Group AB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller via e-post till ekonomi@nexargroup.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 april 2022.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolaget förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast tisdagen den 19 april 2022, till Nexar Group AB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller via e-post till ekonomi@nexargroup.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.nexargroup.se senast söndagen den 24 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsperson
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen
 9. Fastställande av arvoden till revisorn
 10. Val till styrelsen
 11. Val av revisor
 12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Större aktieägare i Bolaget föreslår att Sverker Littorin väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av justeringsperson
Större aktieägare i Bolaget föreslår att Mats Jakobsson väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha en revisor, att som ledamöter omvälja Sverker Littorin, Mats Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph samt nyvälja Dr. Georg Hochwimmer. Sverker Littorin föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att Johan Isbrand väljs som revisor. Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp. Ledamöter som arbetar i Bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsens ordförande att avstå från 30% av beslutat arvode. Ledamöter som arbetar i Bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode. 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nexargroup.se, från och med den 8 april 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster
Bolaget har 184 714 950 aktier och röster.

__________________________

Nexar Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: joachim.kamph@nexargroup.se

Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: anders.petersen@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital - tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.