0

Nyheter

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

Finansiell data

Juli-september

Januari-september

Helår

 

2022

2021

2022

2021

2021

Nettoomsättning (KSEK) 

0

139

300

2 702

2 964

Nettoresultat efter skatt (KSEK) 

-1 137

-1 337

-3 139

-2 689

-3 539

Resultat per aktie (kr)

-0,05

-0,08

-0,15

-0,19

-0,30

Eget kapital (KSEK) 

2 987

-3 528

2 987

-3 528

-1 374

Eget kapital per aktie (kr)

0,12

-0,25

0,12

-0,25

-0,10

Totalt antal aktier *)

24 900 066

14 242 924

24 900 066

14 242 924

14 242 924

*) Efter registrering av emission på 3,0 Mkr kommer antalet aktier att öka till 29 185 781 st.


Juli - september

I augusti 2022 tecknade Nexar Football AB ett femårsavtal avseende TV-formatet Football Dreamz med den nigerianska delstaten Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports. Det samlade värdet av avtalet uppgår till 10 miljoner USD, där 13 program ska produceras årligen till ett värde av motsvarande 2 miljoner USD inflationskorrigerat. Detta är ett stort genombrott för bolaget och bekräftar att den första säsongen, som producerades och visades under 2021/22, fallit mycket väl ut.

Nexar Football tecknade även ett nytt TV-distributionsavtal med det nigerianska Tv-bolaget Television Enterprises Ltd gällande andra säsongen (2022/23) vilket beräknas ge reklamintäkter på minst 1 Mkr. 

Andra säsongen av Football Dreamz är något förskjuten i tid och kommer att produceras under första kvartalet 2023 och planeras att sändas i nigeriansk TV under andra kvartalet 2023.

Januari - september 2022

Nexar Football AB har under perioden fortsatt att planera och organisera nya kvalificeringsprogram främst i Västafrika och Östafrika där unga talangfulla spelare scoutas och väljs ut för att medverka i Football Dreamz 2023.

Nexar Football AB har även fortsatt att förhandla med flera större mediebolag avseende sändningsrättig-heterna till Football Dreamz på den afrikanska marknaden. 

Nexar Group ABs egna kapital förstärktes under våren med totalt 7 500 KSEK, dels genom kvittning av skulder, dels genom utgivande av konvertibelt skuldebrev.

Bolaget har under perioden genomfört en sammanläggning av aktier 1:10.

Inga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Styrelsen den 24 november 2022

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08,45. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, joachim.kamph@nexargroup.se                                                                      

Anders Petersen, CFO, anders.petersen@nexargroup.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.