0

Nyheter

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2023

JANUARI - MARS 2023

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 103 (300) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -322 (-745) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 423 KSEK i jämförelse med samma period 2022
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till 0,10 (-0,11) SEK

VERKSAMHETEN UNDER JANUARI-MARS 2023

Bolaget har meddelat om försenad inspelning av Tv programmet Football Dreamz. Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports som är värd för Football Dreamz 2023 har meddelat Nexar att den godkända budgeten för 2023 först måste implementeras och att delstatsvalet den 11 mars har genomförts och överlämnandet till ny guvernör verkställts den 29 maj innan inspelning av Football Dreamz kan planeras.

Nexar anser dock att en osäkerhet finns kring när inspelning kommer att påbörjas eftersom de första och andra kvartalen 2023 har varit och är dominerade av val och politiska övergångar. Dessutom ersätter Centralbanken i Nigeria landets nuvarande sedlar med nydesignade dito vilket skapar en ekonomisk oro i landet. Centralbankens mål är att återvinna cirka 85 % av den totala valutan i omlopp utanför banksystemet. Detta riskerar att väsentligt kunna försena eller förhindra genomförandet av planerade aktiviteter, vilket skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Nexar Football AB har under perioden fortsatt att förhandla med flera större mediebolag avseende sändningsrättigheterna till Football Dreamz främst på den afrikanska marknaden. Nexar Football fortsätter att planera och organisera nya kvalificeringsprogram främst i Västafrika och Östafrika där unga talangfulla spelare scoutas och väljs ut för att medverka i Football Dreamz 2023/24. Scouting programmen resulterar i att 1000-tals spelare utvärderas av Nexar Football scoutingnätverk. Nexar Football utvidgar dessutom sin scouting verksamhet i syfte att hitta kvalitativa spelare till Football Dreamz 2023/24. Scouting verksamheten omfattas nu av 17 länder mot tidigare 14 länder.

Intresse för Football Dreamz arabiska version har konretiserats och möte planeras under juni månad med nordafrikanska partners.

Nexar Football har mottagit en förfrågan om att producera ett nytt 'klubb Tv reality format' och möte med den europeiska fotbollsklubben planeras under juli månad.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I april 2023 tilldömdes Nexar Group AB 100 KSEK i bot från marknadsplatsen NGM:s disciplinkommitté kopplat till bristande informationshantering. Bristen relaterar till att bolaget enligt beslutet inte uppfyllde kravet på att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt samt att Nexars pressmeddelande den 12 augusti 2022 saknade hänvisning till att informationen var sådan som bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR-reglerna, trots att informationen uppenbarligen var insiderinformation.

Spelarna Moussa Loukmane och Rabiou Sankamao, som deltagit i första säsongen av Football Dreamz, har blivit uttagna till att representera Benins Landslag inför matchen mot Senegal den 17 Juni. Matchen avser kavalificering inför AFCON 2024.

Kommande rapporttillfällen avseende 2023

Delårsrapport januari-juni 30 augusti 2023

Delårsrapport januari-september 24 november 2023

Bokslutskommuniké  21 februari 2024

 Rapporten i sin helhet bifogas.

Styrelsen 26 maj 2023

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 09.15. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, joachim.kamph@nexargroup.se                                                          

Anders Petersen, CFO, anders.petersen@nexargroup.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.