0

Nyheter

BESLUT FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman hölls genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Stämman fattade enhälligt följande beslut:

Beslut om kvittningsemission

Stämman beslutade om en kvittningsemission av högst 64 285 710 aktier. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Anders Petersen med 60 000 000 aktier och Zogar Management AB med 4 285 710 aktier. Teckningskursen är 0,07 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 14 dagar från stämman. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Styrelsen bedömer att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i bolagets och alla aktieägares intresse. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 285 714,20 kronor från 3 694 299 kronor till högst 4 980 013,20 kronor och antal aktier ökar från 184 714 950 till högst 249 000 660.

Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade stämman att ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital enligt följande nya gränser.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 stycken och högst 72 000 000 stycken.

Beslut om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Antal aktier efter kvittningsemission och sammanläggning kommer att minska från högst 249 000 660 högst 24 900 066. Aktiens kvotvärde ökar från 0,02 kronor till 0,20 kronor.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För mer information - besök www.nexargroup.se eller kontakta:

Joachim Kamph, VD +46 707 995 63 83, e-post: joachim.kamph@nexarfootball.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 14.00

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-TV, TV och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.