0

Nyheter

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2022.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

  • Beslutades att fastställa resultat-och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2021.
  • Beslutades att disponera de till årsstämman förfogande stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag;
Från föregående år balanserat resultat     989 812
Under året tillskjutna medel genom apport-
emission och konvertering 
2 949 000
Årets resultat - 4 245 544
Summa -306 732
Beslutade att medlen disponeras enlig följande:
Att balansera i ny räkning   
-306 732
  • Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2021.
  • Beslutades att antalet styrelsen ska bestå av fem ledamöter men inga suppleanter.
  • Beslutades att arvode utgår till ledamöter med ett prisbasbelopp medan till styrelsens ordförande utgår två prisbasbelopp reducerat med 30%. Ledamöter som arbetar i bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode.
  • Beslutades att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
  • Beslutades att omvälja Sverker Littorin, Anders Petersen, Mats Jacobsson och Joachim Kamph som styrelseledamöter. Beslutades dessutom att invälja Georg Hochwimmer som ny styrelseledamot. Beslutades att omvälja Sverker Littorin till ordförande.
  • Beslutades att med entligande av auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist invälja auktoriserade revisorn Johan Isbrand som ny revisor i Bolaget.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med att villkora att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

För mer information - besök www.nexargroup.se eller kontakta:
Joachim Kamph, VD +46 707 995 63 83, e-post: joachim.kamph@nexargroup.se

Anders Petersen, CFO +45 26 20 06 96, e-post: anders.petersen@nexargroup.se 

Om Nexar
Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-Tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.