0

Emission mars 2019

FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRD

Nexar Group AB (publ) har i mars 2019 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Nexar Groups företrädesemission att totalt 46 192 315 aktier tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. 

100% GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION
TECKNINGSTID 15 -29 MARS 2019

Emissionshandlingar

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
46 192 314 aktier motsvarande 9,2 MSEK före emissionskostnader.

Företräde
Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är tjugo (20) öre per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2019.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 15 mars - 29 mars 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Emissionskurs
0,20 SEK per aktie

Teckningstid
15 mars - 29 mars 2019

Avstämningsdag
13 mars 2019

Handel med teckningsrätter
15 mars - 27 mars 2019

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på NGM Nordic MTF mellan 15 mars 2019 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier.

Leverans av aktier
Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Antal aktier innan emissionen
Antalet aktier innan emissionen är 27 715 499 st.

ISIN-koder
Aktie: SE0009346109
Teckningsrätt: SE0012377653
BTA: SE0012377661

Handelsbeteckningar
Aktien: NXAR MTF
Teckningsrätt: NXAR MTF TR
BTA: NXAR MTF BT1

Teckningsåtagande och garanti
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits, totalt motsvarande 100% av emissionsbeloppet om 9,2 MSEK.

Riktad emission
I syfte att kunna emittera aktier till garanter i företrädesemissionen enligt ovan, avseende deras garantiersättning, samt att rikta en nyemission till Dividend Sweden AB avseende den ägarspridning som genomförts genom deras försorg i februari 2019, har styrelsen bemyndigats att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 16 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,20 kr per aktie.

Utspädning
De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 62,5 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägaren som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.