Nyheter

NEXAR BESLUTAR OM EMISSION AV KONVERTIBLER

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har vid styrelsemöte beslutat om en emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens beslut förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer att kallas till inom kort.

Styrelsen förslag till den extra bolagsstämman innebär att Bolaget skall uppta konvertibla lån om högst ca 3 MSEK genom emission av högst 43 000 000 konvertibler. De nya konvertiblerna föreslås emitteras till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. Teckningskursen för de nya konvertiblerna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.

Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 31 januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 kronor.

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att genom emissionen tillföra bolaget nödvändigt kapital i närtid samt till en lägre kostnad än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl 11:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Filer för nedladdning
2021-04-08
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020.

2021-04-06
Regulatorisk
2021-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

2021-03-12
Regulatorisk
2021-02-25
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed bokslutskommuniké avseende 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

2021-02-16
Regulatorisk

Nexar Productions SL, dotterbolag till Nexar Group AB, har nyligen vunnit ett prestigepris för bästa underhållningsprogram för radio/tv, framröstat av 70 000 personer.

2021-02-02
Regulatorisk

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, har tecknat ett TV-distributionsavtal med det nigerianska statliga mediebolaget Nigerian Television Authority (NTA). Avtalet gäller sändningsrättigheten i Nigeria avseende det egenutvecklade talangformatet FOOTBALL DREAMZ.

2021-01-08
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 8 januari 2021.

2020-12-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021.

2020-12-14
Regulatorisk

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har vid styrelsemöte beslutat om en emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

<<
1
2
3
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.