Teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram

Extra bolagsstämman den 27 mars 2018 beslutade om emission av högst 2 076 178 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har tillkommit ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget har tillkommit VD, ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget. Teckningsoptionerna överläts på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställdes utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till och med den 30 juni 2020. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,55 kr.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.