Nyheter

Spridningsemission genomförd

Nexar Group AB (publ) har i december 2016 genomfört en nyemission vilken tillför bolaget ca 19,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen har även tillfört bolaget ca 350 nya aktieägare.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Nexar Groups spridningsemission att totalt 3 076 663 nya aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner har tecknats, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80,8 procent (inkluderande ianspråktagande av garantikonsortiet).

Samtliga tecknare har erhållit full tilldelning och avräkningsnotor har skickats ut med likviddag onsdag den 28:e december. De nyutgivna aktierna och teckningsoptionerna kommer att kunna levereras till depåer / VP-konton efter emissionens registrering, vilken beräknas klar i mitten/slutet av januari 2017.

Genom nyemissionen tillförs Nexar Group cirka 19,4 MSEK, före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar genom emissionen preliminärt med 461 499,45 kronor till 1 057 228,95 kronor. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma ifråga i samband med registreringen av emissionen.

Nexar Group har genom emissionen tillförts ca 350 nya aktieägare, vilket innebär att totala antalet aktieägare kommer vara uppemot 400 st inför bolagets planerade listning vid Nasdaq First North, med ansökan under januari 2017. G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

Styrelsen hälsar de nya aktieägarna välkomna och ser med tillförsikt fram emot 2017 och kommande säsong av talangtävlingen, samt den fortsatta lanseringen av Sara Serena som artist internationellt.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

2017-04-21

JANUARI-DECEMBER

  • Koncernens omsättning uppgick till 136 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 530 (-2 424) KSEK
  • Kraftfull utveckling och promotion av Bolagets första artist, Sara Serena
  • Genomfört nyemissioner vilket tillfört Bolaget 28,8 MSEK före emissionskostnader
  • Tillsatt extern VD och CFO
  • Påbörjat listningsprocess
2017-03-10

Styrelsen och ledningen i Nexar Group AB (publ) har beslutat att senarelägga Bolagets bokslutskommuniké.

2017-01-31

Nexar Group AB (publ) meddelade i samband med den avslutade spridningsemissionen den 22 december 2016 att bolagets listning på Nasdaq First North beräknades kunna ske under januari 2017. På grund av längre handläggningstid än beräknat hos några instanser, fördröjs tidpunkten för listning och beräknas nu kunna ske under slutet av februari.

2016-12-22

Nexar Group AB (publ) har i december 2016 genomfört en nyemission vilken tillför bolaget ca 19,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen har även tillfört bolaget ca 350 nya aktieägare.

2016-12-14

Teckningen är gjord av ExB Innovation Lab AB, som jobbar med att i första hand utveckla egna och andras idéer till kommersiella bolag. Nexar Group AB är bolagets första investering utanför de egna portföljbolagen.

2016-12-01

Nexar Group AB (publ) genomför i december 2016 en nyemission om ca 24 MSEK riktad till allmänheten. Bolaget har idag 48 aktieägare och har som målsättning att ha ca 1 000 nya ägare innan en förestående listning på Nasdaq First North.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.